Opravdu byste důvěřovali firmě, která se nestará o vaše data?

„Dnes mohou firmy získávat více dat než kdykoli předtím. Tyto informace mohou být mocný nástroj, ale musí být přesné a bezpečné.“

24. listopadu 2022 se ve stockholmské Avicii Areně sešli vrcholoví a obchodní manažeři z celého světa na Prodejní konferenci. Hlavní téma bylo Důvěra v byznys světě. Jak ale důvěru budovat? Ve zprávě „The Future State of Trust“ popisujeme 6 klíčových dimenzí. Jednou z nich je „Bezpečnost“.

Proč „Bezpečnost“?

V současné době neexistuje téměř žádná firma, která by alespoň z části nepracovala s daty. Proto je stále důležitější, kde jsou tato data uložena a jak je s nimi nakládáno, neboli integrita dat. Integrita dat se týká jejich celkové přesnosti, úplnosti a konzistence. Vztahuje se také na bezpečnost dat zákazníků, pokud jde o zabezpečení a dodržování předpisů, jako je například soulad s nařízením GDPR. V oblasti B2B získává integrita dat stále větší pozornost, protože firmy mohou získávat více dat než kdykoli předtím.

Rostoucí přechod do digitálního světa vyžaduje také větší pozornost věnovanou bezpečnostním rizikům, které s takovým přechodem souvisí. Studie uvádějí vysokou míru nedůvěry v případech, kdy jednotlivci potřebují sdílet osobní údaje s jinými subjekty, jako jsou společnosti nebo vlády. Jiná studie uvádí, že 70 % organizací souhlasí s tím, že používáním dat a analytiky vytváří riziko ztráty dobré pověsti v důsledku případných úniků dat nebo nesprávného prodeje zboží a služeb.

Mnoho podniků dělá tu chybu, že se soustředí na velké množství dat, aniž by se dostatečně staraly o jejich kvalitu nebo se ujistily, že jsou data zákazníků v bezpečí.“

The Future State of Trust 2022

Jak ji tedy vybudovat?

Velkou obavu vzbuzuje „propast důvěry“ – v nedávné zprávě KPMG pouze 35 % respondentů uvedlo, že mají vysokou důvěru ve způsob, jakým jejich organizace využívá data a jejich analýzu. Jaké praktické kroky však můžeme podniknout, abychom tuto propast překonali? Pokud jde o budování důvěry, naši respondenti stanovili následující priority:

  1. Zajištění integrity dat a ochrany údajů zákazníků
  2. Poskytování zabezpečených dokumentů, které nebyly změněny, padělány nebo pozměněny
  3. Nabídka bezpečného ověření totožnosti podepisující osoby

Ze šesti dimenzí důvěry byla „bezpečnost“ považována za nejméně důležitou, ale s rostoucí digitalizací našich životů bude pravděpodobně nabývat na významu. A organizace, které se dostanou před tuto dimenzi, získají v budoucnu znatelnou konkurenční výhodu.

Co dál?

Mercuri Research letos představila svou výroční zprávu založenou na globálním průzkumu mezi více než 1 000 top manažery. Ve zprávě popisujeme, co vlastně myslíme důvěrou, rozdělujeme ji na jednotlivé složky a poukazujeme na reálný dopad budování důvěry z pohledu podnikání. Ve zprávě lze nalézt návody a návrhy, jak mohou vedoucí pracovníci podniků najít nové příležitosti, vytvořit lepší a dlouhodobější vztahy s klienty a najít nové způsoby, jak nastolit dlouhodobý růst. Zpráva se zabývá tématem „důvěry“ jako celkem a podrobně zkoumá také dimenze, jako je „bezpečnost“.

„Zvýšená shoda s předpisy a GDPR… v oblasti B2B získává integrita dat stále větší pozornost, protože firmy získávají více dat než kdykoli předtím.“

Henrik Larsson Broman

A vzhledem k tomu, že 99 % dotázaných vedoucích pracovníků firem uvedlo, že „důvěra je rozhodující pro budování dlouhodobých vztahů s klienty“, je způsob, jak se k ní dostat, důležitější než kdykoli předtím. Pokud se tedy chcete dozvědět, jak umožnit svým zákazníkům, aby vám důvěřovali, a budovali s vámi smysluplné vztahy, stáhněte si zprávu a/nebo se s námi spojte.