Sedm důvodů, proč musí prodejní profesionálové ovládat umění tvorby promptů – a jak může ChatGPT revolučně proměnit vaši práci v prodeji

Od vydání ChatGPT v prosinci 2022 svět přijal nový koncept: Tvorbu promptů (prompt engineering). Vzhledem k tomu, že umělá inteligence začíná přebírat mnoho úkolů, které tradičně vykonávají lidé, stojí nyní odborníci před volbou: zůstat stranou revoluce umělé inteligence, nebo naskočit na palubu a držet krok s jejím vývojem. První krok je naučit se s AI komunikovat, což může zvýšit produktivitu až o 50 %.

V éře umělé inteligence (AI) si organizace uvědomují, jak zásadní roli hraje tvorba promptů. Prompt engineering, základní aspekt implementace AI, zahrnuje tvorbu účinných instrukcí nebo podnětů, které vedou modely AI (jako je ChatGPT) při generování přesných a relevantních výstupů. Tento článek se zabývá sedmi přesvědčivými důvody, proč je prompt engineering pro prodejce nezbytný a jak může plně uvolnit potenciál AI pro úspěch v obchodu.

Proč je prompt engineering zásadní?

Výzkumy ukazují, že schopnost ChatGPT porozumět lidskému textovému vstupu a reagovat na něj může odborníkům přinést významné finanční výhody, včetně úspory nákladů, zvýšení produktivity a zlepšení kvality výsledků. Například:

Studie na Harvard Business School hodnotila vliv ChatGPT-4 na odborné úkoly a odhalila, že konzultanti využívající ChatGPT předstihli své kolegy, splnili přes 12 % více úkolů, dokončili je o 25 % rychleji a dosáhli o 40 % kvalitnějších výsledků1.

Jiný výzkumný počin z MIT poukázal na pozoruhodné zvýšení produktivity, například 59% nárůst produktivity při tvorbě obchodních dokumentů, což ukazuje na nepopiratelné schopnosti umělé inteligence při tvorbě obsahu2.

Úloha ChatGPT v prodeji

Vzhledem k tomu, že prodej je stále konzultativnější a zahrnuje prvky výzkumu a analýzy, může ChatGPT fungovat pro prodejce jako neocenitelný pomocník. Jak je uvedeno ve zprávě Mercuri International „AI-Powered Sales“, pomáhá při personalizaci oslovování, přípravě a odpovídání na e-maily, průzkumu odvětví a problémů zákazníků, přípravě prodejních scénářů a vytváření přesvědčivých prodejních prezentací. Znalost více jazyků navíc zvyšuje užitečnost ChatGPT pro globální prodej.

Vytvářením účinných promptů mohou prodejní profesionálové zvýšit svou produktivitu a udržet si konkurenční výhodu v rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí.

Podívejte se na sedm způsobů, jak mohou profesionální prodejci využít prompt engineering a integrovat ChatGPT do svých prodejních procesů:

 1. Definování profilu ideálního zákazníka (ICP)
  Vytvoření efektivního ICP je klíčové pro zacílení na vhodné zákazníky a optimalizaci zdrojů. ICP určuje typy firem, které jsou nejvhodnější pro vaše produkty nebo služby, a zaměřuje tak úsilí na nejziskovější a nejslibnější potenciální zákazníky. Tato strategie nejen šetří čas a zdroje, ale také podporuje vývoj účinnějších marketingových kampaní a prodejních strategií tím, že přizpůsobuje sdělení jedinečným potřebám a preferencím těchto ideálních zákazníků. ChatGPT je při řízení tohoto procesu velmi užitečný.
 1. Vytvoření přesvědčivého návrhu hodnoty
  ChatGPT může pomoci při formulování silného návrhu hodnoty. Toto prohlášení výrazně zdůrazňuje jedinečné výhody produktu nebo služby a odlišuje je od konkurence. Přímo se zaměřuje na konkrétní potřeby a výzvy firemních zákazníků, nabízí měřitelné výhody a podporuje je věrohodnými důkazy. Tento aspekt je zásadní v prodeji B2B, kde je rozhodování složité a trhy jsou silně konkurenční. Dobře formulovaná nabídka hodnoty účinně zprostředkovává hlavní výhody a je v souladu s obchodními cíli potenciálních zákazníků, čímž podporuje zapojení a urychluje rozhodovací proces.
 1. Příprava poutavých e-mailů
  E-mail zůstává převládající metodou oslovování a zapojování osob s rozhodovacími pravomocemi v rámci cílové skupiny. Poskytuje prodejcům platformu pro prezentaci návrhů hodnoty šitých na míru, šíření informací a pěstování vztahů. S e-mailovou komunikací je však spojeno několik problémů, jako je nízká míra otevření, vnímaná neosobnost, nesprávné směrování a časová náročnost tvorby korespondence. S pomocí AI a ChatGPT lze dosáhnout výrazného zlepšení efektivity i účinnosti e-mailové interakce prodejce se zákazníky.
 1. Zvýšení atraktivity profilu na síti LinkedIn
  Robustní profil na síti LinkedIn je pro profesní úspěch nezbytný. Slouží jako vaše digitální persona a vytváří trvalý dojem na potenciální klienty. Optimalizovaný profil může rozšířit vaši síť kontaktů, odemknout pracovní příležitosti a upevnit vaši důvěryhodnost. Mnozí však mají problém s efektivním vyjádřením svého profesního příběhu. ChatGPT vám může nabídnout poradenství při vytváření vynikajícího profilu na síti LinkedIn, který bude obsahovat přesvědčivý titulek shrnující vaše odborné znalosti, stručné shrnutí vaší kariérní cesty, podrobné pracovní zkušenosti se zdůrazněnými úspěchy a potvrzení.
 1. Průzkum odvětví zákazníka
  V dnešním informovaném a očekávaném prodejním prostředí již nestačí zběžné dotazy typu „Řekněte mi o sobě více“. Dnešní klienti očekávají, že prodejní profesionálové budou erudovaní, proaktivní a budou mít hluboké znalosti o odvětví zákazníka, současných trendech, mechanismech podnikání a výzvách, kterým čelí. Snaha proniknout do hloubky odvětví a specifik podnikání zákazníka je však často náročná, a to i časově. Prohledávání internetu, pitvání webových stránek firmy, důkladné zkoumání článků, tiskových zpráv a výročních zpráv nebo rozhovory se zaměstnanci vyžadují značnou časovou investici, což může omezit šance prodejce na smysluplné zapojení potenciálních klientů. I když jsou k dispozici různé nástroje umělé inteligence, ChatGPT vyniká tím, že pomáhá obchodním zástupcům působit proaktivněji, informovaněji a s přidanou hodnotou.
 1. Porozumění potřebám zákazníků
  Ačkoli ChatGPT nemůže vyřešit všechny dotazy týkající se zákazníků, schopnost klást relevantní otázky během interakce je základem každé prodejní strategie orientované na zákazníka. Zásadní je jemnost formulace otázek, které rezonují s potřebami zákazníků. Tyto dotazy fungují jako maják, který vás dovede k odhalení autentických potřeb zákazníka a umožní tak ušít řešení na míru. Mají zásadní význam nejen pro navázání kontaktu, ale také pro projevení skutečného zájmu o pochopení klientových problémů a cílů. ChatGPT je v tomto ohledu obzvláště přínosný, protože dokáže zdatně pomáhat při vytváření dotazů na míru různým profilům zákazníků.
 1. Tvorba přesvědčivých nabídek
  Vytváření přesvědčivých nabídek může být náročný úkol, který vyžaduje pečlivou pozornost věnovanou detailům a efektivní komunikaci. Je to důležité, protože dobře napsané nabídky slouží jako klíčový nástroj při uzavírání obchodů a zajišťování zakázek. Ukazují, jak rozumíte potřebám zákazníka a jak je vaše řešení naplní, což v konečném důsledku ovlivní rozhodnutí zákazníka ve váš prospěch. Zde vám ChatGPT může pomoci při psaní efektivních nabídek, které přemění potenciální zákazníky na platící zákazníky a umožní dosáhnout prodejního úspěchu.

Co je potřeba ke zvládnutí prompt engineeringu?


Přestože je prompt engineering uznávaná dovednost, je stále velkou výzvou. Podle společnosti McKinsey pouze 14 % odborníků v oblasti prodeje a marketingu pravidelně využívá generativní umělou inteligenci, například ChatGPT3. Většina z nich si navíc dosud neosvojila správné techniky nebo dovednosti, které by prompt engineering umožnily zvládnout.

Pro dosažení mistrovství v prompt engineeringu, a tím i zvýšení produktivity prodeje, je třeba zvážit řadu faktorů. Patří mezi ně pochopení toho, jak jsou modely AI, jako je ChatGPT, strukturovány, pochopení různých technik zadávání promptů a osvojení si různých rámců promptů.

Z tohoto důvodu Mercuri International vyvinula digitální rozvojovou cestu „AI pro prodejní profesionály“. Pokud tedy toužíte proniknout hlouběji do technologie, která stojí za prompt engineeringem a do toho, jak může zvýšit vaši produktivitu až o 50 %, prozkoumejte podrobnosti o cestě zde a odešlete přihlášku.

Zdroje

1 HBR (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality 

2 MIT (2023) Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence 

3 https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year