Mluvíte k online publiku nebo s online publikem?

Virtuální trénink je něco jiného než webinář…

Začněme tím, že webináře jsou velmi dobrým nástrojem. Pokud chcete přímo sdělit komplikovanou informaci, těžko najdete něco lepšího než kombinaci audio a vizuální zprávy. Řada studií prokázala, že mozek posluchače zpracovává informace v závislosti na tom, zda je stimulován vizuálně nebo sluchově – webinář efektivním způsobem pokrývá oba tyto kanály, což potenciálně vede k většímu zapamatování informace.

Webináře mají nicméně jeden velký problém. Provoz je pouze jednosměrný
(s výjimkou části, kdy se pokládají dotazy), čímž se zásadně omezuje potenciálně smysluplná interakce. Pokud jde o učení a rozvoj, velmi často se něco učíme tím, že to zkoušíme nebo přímo děláme („learning by doing“). Čím více jsme zapojeni do procesu – interakce je dialogem, ne monologem – tím lépe jsme schopni rozvíjet praktické dovednosti. A tady vzniká prostor pro virtuální trénink.

V čem jsou tedy hlavní rozdíly?

V podstatě jde o to, že webináře jsou vytvořeny pro předávání informací, zatímco virtuální tréninky jsou vytvořeny pro facilitaci rozvoje, učení. Pojďme se podívat na hlavní rozdíly.

Webináře jsou skvělé pro:

  • Sdílení informací týkajících se nového projektu, aktualizace nabídky, oznámení o novém produktu apod.
  • Situace, kdy jsou posluchači připraveni poslouchat – tedy přijímat určitá konkrétní fakta
  • Oslovení širšího publika

Virtuální tréninky jsou skvělé pro:

  • Učení, nácvik, trénink – tam, kde publikum/účastníci rozvoje potřebují získat nebo zdokonalit své znalosti a dovednosti
  • Situace, kdy nejde jen o to něco vysvětlit, ale spíše poskytnout příležitost pro reflexi, sdílení nápadů, pokládání otázek a nácvik
  • Situace vyžadující aktivní dynamické zapojení, opakovanou výměnu názorů a námětů apod.

Kterou formu bych měl(a) používat?

Měli byste používat jak webináře, tak virtuální tréninky, ale každý pro jiný účel. Abyste správně zvolili, kterou formu použijete, potřebujete si odpovědět na tyto otázky:

  • Co je cílem setkání?
  • Pro koho je určeno?
  • Co očekávám od účastníků v průběhu setkání: že budou hlavně poslouchat nebo se hlavně učit?

Jakmile víte, čeho se snažíte dosáhnout, můžete se rozhodnout, jaká forma bude nejvhodnější. Zatímco většina z nás dobře zná webináře, s virtuálními tréninky se každý nesetkal. Pokud je chcete úspěšně vést, je velmi důležité se seznámit se specifickými technikami.

Úspěšné vedení virtuálních tréninků

3 klíčové aspekty určující úspěšnost virtuálních tréninků:

Interaktivní design

Snímky musí mít skvělou kvalitu, aby byly poutavé a vizuálně atraktivní, a musí obsahovat různé typy aktivit podporující aktivní učení.

Připravený facilitátor

Slovo facilitátor si sice v češtině už našlo své místo, ale málokdo zná jeho přesný význam („někdo, kdo usnadňuje, ulehčuje, zjednodušuje“). Facilitátor umí vytvořit prostředí podporující dialog a interakci, s velmi dobrými paraverbálními dovednostmi (vhodný tón, hlasitost, tempo) a zkušenostmi
s vedením virtuální učebny.

Připravení účastníci

Účastníci virtuálních tréninků se potřebují rozvíjet ve schopnosti učit se online, mít jasná očekávání od této formy interakce a také získat dovednosti potřebné pro používání platformy.

Jaké výzvy a překážky lze očekávat?

Pokud nemáte nějakou nadpřirozenou schopnost, pravděpodobně nedokážete číst myšlenky účastníků tréninků. Problémem je, že při virtuálním tréninku můžete číst řeč těla jen velmi omezeně. Proto je pro vás zásadní vědět, jak může platforma, kterou pro virtuální trénink používáte, měřit
a podporovat zapojení účastníků. Většina platforem má ikony jako souhlas/nesouhlas, prsty nahoru/dolů, potlesk a zvednutou ruku pro položení otázky. Rozhodně by měl facilitátor dobře vědět, jak tyto nástroje fungují
a v praxi je běžně používat.

Příprava a nácvik pro vedení tréninku na dálku je obdobné jako nácvik pro prezentaci nebo veřejné vystoupení: projděte si průběh tréninku krok po kroku. Mluvení do kamery a kladení otázek neviditelným účastníkům se vám může zdát hloupé, ale je to jediný způsob, jak se co nejvíce přiblížit očekávané realitě.

Snažte se znát vaše publikum

Komunikační zvyklosti a očekávání se v různých kulturách a prostředích velmi liší. To se týká jak celkového tónu komunikace (formálnost, humor),
tak i úrovně interaktivity (ochota mluvit, ptát se, rezervovanost…). A stejně jako u jiných dobrých tréninků, klíčem je přizpůsobivost. I když vám dobrá platforma pro virtuální trénink (nebo i dobrý webinář) umožní efektivně zapojit široké posluchačstvo, jde jen o kanál. Skvělý trénink nebo komunikaci vám nezajistí žádná forma nebo platforma sama o sobě, jde o celkovou přesvědčivost až podmanivost, vhodné scénáře a obsah.

Zkuste si obout boty vašich posluchačů – co by vás zajímalo? Co vás vybídne k přemýšlení? Co udrží vaši pozornost a zapojení? Váš trénink je možná virtuální, ale vaši posluchači jsou skuteční – dejte jim to, co potřebují.

Pokud chcete vědět více o virtuálních trénincích Mercuri International, kontaktujte nás.