Jaký je váš komunikační profil? Část 2.

Komunikační profil pomáhá obchodníkům určit oblasti, na které se mohou při svém jednání s klienty spoléhat, a také oblasti, které mohou naopak jejich úspěšnost snižovat. Komunikační profil využívají především manažeři prodeje a obchodníci pro formulaci rozvojových cílů.

V našem minulém newsletteru jste mohli využít 1. část komunikačního profilu: I. Pozice u zákazníka + II. Získání informací – zde. Nyní se pokuste zhodnotit v dalších dvou oblastech – III. Předávání informací a IV. Směrování k rozhodnutí.

Použijte stupnici 1-10, kde 1 znamená vůbec nebo velmi málo, 5 částečně nebo průměrně a hodnocení 10 velmi nebo hodně.

III. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
Schopnost efektivně předávat informace o firmě, o sobě, o nabízených
produktech a službách, technické, finanční, právní informace.

IV. SMĚROVÁNÍ K ROZHODNUTÍ
Schopnost přesvědčovat a vést jednání směrem k rozhodnutí.

III. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

1. Jsem schopen(a) vytvořit dostatečné pozitivní klima, potřebné pro předávání informací.

2. Jsem schopen(a) ovlivnit potřebu klienta vnímat předanou informaci.

3. Při jednání se zákazníky jsem schopen(a) se vyjadřovat srozumitelně (použití technických výrazů, apod.).

4. Jsem schopen(a) přizpůsobit informaci situaci a znalostem klienta.

5. Při předávání informací jsem schopen(a) se přizpůsobit klientovi z časového hlediska („kdy“ a „jak dlouho“).

6. Pro ilustraci předávané informace jsem schopen(a) najít a použít konkrétní příklady.

7. Mám schopnost informaci „vizuálně“ podpořit, např. správným použitím různých vizuálních pomůcek.

8. Jsem schopen(a) ukázat při předávání informací vlastní entuziasmus.

9. Umím vytvářet i používat vlastní příběhy (storytelling).

10. Mám dobré prezentační dovednosti.

IV. SMĚROVÁNÍ K ROZHODNUTÍ

1. Mám schopnost určit si cíle obchodního jednání a směřovat k jejich dosažení.

2. Mám schopnost shodnout se s klientem na cílech jednání.

3. Mám schopnost správně strukturovat jednání (např. před argumentací se dohodnout na potřebách).

4. Jsem schopen(a) získat od klienta dílčí souhlasy a částečná rozhodnutí.

5. Díky silné iniciativě jsem schopen(a) vést jednání odpovídajícím směrem.

6. Díky svým odborným znalostem jsem schopen(a) směrovat jednání odpovídajícím směrem.

7. Mám schopnost přizpůsobit směrování jednání, včetně jeho tempa, osobnosti klienta.

8. Umím směrovat jednání potřebným směrem používáním shrnování.

9. Jsem schopen(a) kreativně hledat cesty, které zákazníkovi pomohou se rozhodnout.

10. Jsem schopen(a) si ve vhodný okamžik říci o rozhodnutí (objednávku).

Vzhledem k tomu, že se jedná o subjektivní hodnocení, není ani tak moc důležité, kolika bodů jste dosáhli. Pozornost byste měli věnovat oblastem (hlavním i dílčím), které jste hodnotili nadprůměrně nebo podprůměrně.

Pokud se chcete dozvědět více o komunikačním profilu nebo byste rádi vaše výsledky projednali s námi, kontaktujte nás: mercuri@mercuri.cz
✆ 284 688 651.